Toiletter

Korrekt udformning af handicapegnede toiletter har afgørende betydning for, om personer med funktionsnedsættelse kan bruge faciliteterne, foto: SBI

Korrekt udformning af handicapegnede toiletter har afgørende betydning for, om personer med funktionsnedsættelse kan bruge faciliteterne, foto: SBI


Placering

Det bør være let at lokalisere toiletfaciliteterne i anlægget, og skiltningen bør være let forståelig og tydelig. Antallet af handicapegnede toiletrum er afhængig af bygningens størrelse og kapacitet. Mindst ét skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. Der bør være direkte adgang til et handicapegnet toilet fra alle omklædningsrum, så idrætsudøvere med bevægelseshandicap ikke skal bevæge sig langt, hvis de skal benytte toilettet i forbindelse med omklædning eller aktivitet. Hvis man indretter to handicapvenlige toiletter samme sted, bør indretningen være spejlvendt, da det giver kørestolsbrugere mulighed for at vælge det, der passer bedst til deres bevægelsesmuligheder. Spejlvendingen medfører, at der bliver tilkørsel til wc fra henholdsvis højre og venstre side, og at håndvasken tilsvarende kan nås fra henholdsvis den ene eller den anden side.

Udformning

For at handicaptoiletter er tilgængelige, er der i BR08 specifikke mål - og indretningskrav, der skal opfyldes. Det gælder blandt andet krav til bredde på døråbningen, korrekt placering af håndvask og wc, friholdelse af manøvreareal, samt korrekt montering af armstøtter og andet inventar, så alle kan nå. De vigtigste krav og anbefalinger er opsummeret i SBI's tjekliste - se link i højre spalte.

De nævnte krav i tjeklisten er minimumskrav, og det anbefales derfor stærkt at tage hensyn til de supplerende anbefalinger på området (læs mere i henvisningerne i højre spalte). Desuden bør i forbindelse med idrætsanlæg bl.a. følgende hensyn fremhæves:

Brede døre er afgørende i alle sevicerum.

Døre

Det anbefales stærkt, at man ved indretningen tager hensyn til de specielle forhold, der kan være i forbindelse med idrætsaktivitet, der involverer kørestolsbrugere, som bruger sportskørestole. Sportskørestole kan have en bredde på op til 0,95 m, hvilket betyder, at døre i forbindelse med toilet, omklædning og selve idrætsaktiviteten bør være brede nok til, at man - hvis det skulle være nødvendigt - har mulighed for at passere med de specielle kørestole. Dette kræver en bredde som svarer til kvalitetsniveau A i SBI-anvisningen (1,07 m). Læs mere om dimensioner på døre under Fordelingsrum og læs mere om aktiviteter der involverer sportskørestole under afsnittet Boldhal.

Toiletfaciliteter til personer med stort plejebehov

Ved indretning af toiletter til personer, som har brug for hjælpere, kræves mere plads af hensyn til plejepersonalets arbejdsmiljø. Dette kan for eksempel være tilfældet for multihandicappede personer, som har brug for 1-2 hjælpere eller som skal flyttes ved brug af lift. Arbejdstilsynet henviser til vejledningen Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. (se i højre spalte).

Toiletfaciliteter til ansatte

For at personer med funktionsnedsættelse kan have en velfungerende arbejdsplads, skal adgangen til et handicapvenligt indrettet toiletrum i forbindelse med arbejdspladsen sikres. Se links vedr. emnet i højre spalte.

 

 

Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold § 48.

Bygningsreglement 2018, Kap. 9 Bygningers indretning, Indretning af offentligt tilgængelige bygninger § 214, § 215 og § 216.

Bygningsreglement 2018, Kap. 9 Bygningers indretning, Indretning af bygninger med arbejdspladser § 222, § 223 og § 224.

Yderligere anbefalinger

 

Toiletfaciliteter:

 

Supplerende anbefalinger

 
Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.
 

Toiletfaciliteter til personer med stort plejebehov:

 

Supplerende anbefalinger

 
Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen (1999)
(her er Arbejdstilsynets krav indarbejdet).
 
Egnet byggeri for ældre og handicappede udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral (2001).
 

Toiletfaciliteter til ansatte

 

Krav og vejledninger