Fordelingsrum

Elevatorer skal være lette at få adgang til, foto: Andreas Trier Mørch, KA

Elevatorer skal være lette at få adgang til, foto: Andreas Trier Mørch, KA

Fælles adgangsveje

Adgangsvejene skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. Den fri bredde skal være minimum 1,3 meter, hvis en uhindret passage skal sikres. En bredde på 1,5 m eller endda 1,8 m giver dog mere bevægelsesfrihed og mulighed for at kørestolsbrugere kan passere hinanden. Desuden kan krav i forhold til brandsikkerhed og krav i forhold til arbejdsmiljø også betyde at man må indarbejde mere plads. Der skal være plads til, at kørestole kan vende i gangarealer. Vendediameter for kørestole er på 1,5x1,5 m. Desuden bør selve gangarealet friholdes for inventar, så en fri passage sikres. Dimensioneringen af de fælles adgangsveje bør desuden tilpasses anlæggets størrelse, kapacitet og brug.

Markering af elementer som dørkarme kan styrke orienteringen for svagtsynede, foto: Rune Johansen

Markering af elementer som dørkarme kan styrke orienteringen for svagtsynede, foto: Rune Johansen

Markering, belysning og ledelinjer i fælles adgangsveje

De fælles adgangsveje markeres med forskelle i materialer, farver og belysning for at synshandicappede kan orientere sig. Døre, dørkarme og trin kan for eksempel skille sig ud fra væggen ved kontrastfarve. Steder med fare markeres ekstra tydeligt, f.eks. trinforkanter. En retningsgivende belysning af gangarealer kan være med til at styrke orienteringen. Entréer, gange, trapper bør have et belysningsniveau på 300-500 lux. Belysning, der understreger retningen af et gangforløb, er en hjælp for synshandicappede, det kan eksempelvis ske i form af lamper med en kort indbyrdes afstand. Særlige steder såsom trapper, elevatorer eller retningsskift kan også belyses stærkere.

Ledelinjer med taktil og synlig kontrast til selve gulvet kan være med til at tegne et retningsforløb i bygningen, såfremt det ikke er tydeligt afgrænset på anden vis. Retningsforløb i haller og andre åbne rum er eksempler på steder hvor ledelinier, som både giver taktil (følbar) og synlig kontrast til det omgivende gulv, kan styrke orienteringen. ledelinjer kan bestå af specielle fliser, men også en tæppeløber eller anden belægning kan bruges. Anvendes indendørs ledelinje, bør denne som minimum føre fra indgangsdør til en evt. reception, hvor man kan få hjælp.

Ramper og trapper

Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. Niveauspring og højdeforskelle i forbindelse med de fælles adgangsveje udlignes med ramper og trapper. Ramper og trapper skal have en passende bredde i forhold til deres benyttelse og de skal være behagelige og sikre at gå på.

Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (50 mm pr. m). Der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,6 m, skal desuden have et vandret repos for hver 0,6 m stigning.Ramper skal forsynes med håndlister, dog kan håndlister udelades ved en hældning på 1:25 (40 mm pr. m) eller mindre. Ramper med en hældning mellem 1:20 - 1:25 kan i stedet for håndlister forsynes med værn.

Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m. Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. Håndlister skal udformes med cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40 til 50 mm i diameter. De udføres med en afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm. Håndlister føres min. 0,3 m forbi start og slutning på trapper og ramper, føres vandret hen over reposer og afsluttes vandret.

Trapper udstyres med håndlister og kanten på trin markeres, foto: Walter Luttenberger

Trapper udstyres med håndlister og kanten på trin markeres, foto: Walter Luttenberger

Den frie bredde af trappe skal være mindst 1,0 m. Drejer det sig om en meget trafikeret trappe, bør bredden øges. Trappers stigning må ikke være større end 180 mm. En god huskeregel (trappeformlen) siger: trinflade (grund) + 2 trinhøjder (stigning) = 610 - 630 mm. Er der mange brugere (fx offentlige anlæg, herunder idrætsanlæg) bør man vælge en forholdsvis lav hældning. Anvendes trappeformlen kan fx en trinflade (grund) på 320 mm og en trinhøjde (stigning) på 150 mm anbefales.

Trapper bør forsynes med stødtrin. Desuden bør det yderste af trinfladen og trinforkant markeres med kontrastfarve. Man bør bruge samme grund og stigning på hele trappeløbet for at undgå faldrisiko. Trinflader bør være vandrette og have en skridhæmmende overflade. Belægnings- og farveskift ovenfor trapper ca. 1 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde, på samme måde som for udendørs trapper, anbefales.

Indvendige døre

Døre i fælles adgangsveje bør udformes, så de er lette at betjene og passere Man bør vælge den dørtype og bredde, der passer til formålet. Kan døre mellem nogle enheder undgås, er en åbning med fri passage mest tilgængelig for alle. Mindstekrav ifølge BR08 er en fri åbning på 0,77 m samt en trinhøjde på maks. 2,5 cm. For at benytte drivringene på manuelle kørestole i døråbningen, er en fri bredde på 0,87 m nødvendig (kvalitetsniveau B i Sbi-anvisning 216). En breddere døråbning er derfor hensigtsmæssig.

i forhold til døre i idrætsanlæg er der yderligere faktorer man bør tage hensyn til: de Sportskørestole ( til basket, rugby etc.) har en bredde på op til 0,95 m. Da det ofte er besværligt og tidskrævende for fx basket- eller rugbyspillere at flytte sig fra de brede sportsstole til de almindelige kørestole, anbefales det at døre fra idrætshal til toiletter og andre vigtige funktioner i tilknytning til hallen er 1,07 m. i bredden, så idrætsudøverne kan benytte toilettet uden nødvendigvis at skulle skifte stol (kvalitetsniveau A i Sbi-anvisning 216).

Taktil afmærkning på knapperne i elevator. Foto: SBI

Taktil afmærkning på knapperne i elevator. Foto: SBI

Elevator, løfteplatform og trappelifte

I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Hvis der skal være adgang for fx kørestolsbrugere til en bygning i 2 etager, skal der specifikt kræves elevator for dette antal etager.

Elevatorer placeres centralt for bygningens vigtigste funktioner, så der opnås korte transportveje til elevatorerne. I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70 (se henvisning i højre spalte). Elevatorer, der skal kunne medbringe personer med større kørestole, skal være dybere, mindst 1,7 m, og have en dørbredde på mindst 0,9 m. Fælles adgangsveje bør foran elevatorer være mindst 1,5 m brede.

Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 2,0 m.

Løfteplatforme og især trappelifte er nødløsninger, som så vidt muligt bør undgås. De kan i enkelte tilfælde anvendes i forbindelse med ombygning af ældre bygninger.Trappelifte og løfteplatforme må ikke bruges til at skabe niveaufri adgang ved indgangsdøre og til elevatorer.


Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold, Fælles adgangsveje i bygningen § 55 og § 56, Trapper § 57, Værn § 58-60, Håndlister § 61

Bygningsreglement 2018, Kap. 10 Elevatorer.

Yderligere anbefalinger

 

Markering, belysning og ledelinjer i fælles adgangsveje:

 

Supplerende anbefalinger

 
Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.
 

Ramper og trapper i fælles adgangsveje:

 

Yderligere anbefalinger

 
Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside:Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.


Indvendige døre:

 

Supplerende anbefalinger
 

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside:Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.
 

Elevator, løfteplatform og trappelifte:

  

Supplerende anbefalinger

DS/EN 81-70: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside:Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.