Omklædning

Baderum med forskellige indstillingsmuligheder.

Baderum med forskellige indstillingsmuligheder.

Omklædningsenheder

Omklædning kan ske både i fælles omklædningsrum eller i individuelle handicap- og familierum:

Fælles omklædnings- og baderum

Fælles omklædningsrum skal være tilgængelige for kørestolsbrugere (dørmål, niveau osv.). Der skal være plads og mulighed for at skifte fra kørestol til badestol mellem fodtøjs- og barfodsområde/vådzonen. Der bør være afsat plads (niche eller rum) til frastilling af køre- og badestole (og brikse) som ikke er i brug. Bruges de fælles omklædnings- og baderum af kørestolsbrugere, skal baderum/brusenicher indrettes, så de er handicapegnede og der bør være tilgængelige toiletter i direkte tilknytning hertil. (læs mere under Toiletter).

Af hensyn til hørehandicappede bør man udstyre omklædningsrum med lyssignal, som kan indikere, hvor langt aktiviteterne i hallen er nået.

Tydelig skiltning af handicaprum

Tydelig skiltning af handicaprum

Individuelle omklædningskabiner (handicap/familierum)

Et antal individuelle omklædnings- og badekabiner giver mulighed for mere intimitet ved omklædning og bad. Det kan være en fordel i flere situationer, hvor brugere ikke har lyst til at føle sig udstillet i et fælles omklædningsrum. Desuden har man her mulighed for at have hjælper af det andet køn med sig, hvilket ellers ofte giver problemer for mandlige kørestolsbrugere, da hjælpere ofte er kvinder.

Har man mulighed for at indrette to eller flere handicap/familierum, bør de placeres spejlvendt i forhold til hinanden. Mange kørestolsbrugere er stærkere i den ene side af kroppen og kan således vælge den indretning, der passer bedst til deres behov.

Det kan yderligere anbefales at have opbevaringsmulighed i rummene. Det kan i nogle situationer være besværligt at skulle tage alle ejendele med sig til fælles lockerum.

Døre

Det anbefales stærkt, at man ved indretningen tager hensyn til de specielle forhold, der kan være i forbindelse med idrætsaktiviteter, der involverer kørestolsbrugere, som bruger sportskørestole. Sportskørestole kan have en bredde på op til 0,95 m, hvilket betyder, at døre i forbindelse med omklædning, toilet og selve idrætsaktiviteten bør være brede nok til, at man har mulighed for at passere med de specielle kørestole, hvis der skulle være behov for det. Dette kræver en bredde som svarer til kvalitetsniveau A i SBI-anvisningen (1,07 m). Venderadius for sportsstole svarer til almindelige kørestole, altså 1,5x1,5 m. Læs mere om dimensioner på døre under Fordelingsrum og mere om aktiviteter der involverer sportskørestole under Boldhal.

Mere detaljeret information om indretning af fælles omklædningsrum samt individuelle ditto findes i vejledningerne og anvisningerne som står nævnt i højre spalte.

Briks til badning af særligt plejekrævende brugere.

Briks til badning af særligt plejekrævende brugere.

Badefaciliteter til personer med stort plejebehov

Ved indretning af baderum til personer, som har særlige plejebehov, kræves mere plads. I nogle situationer kan det være nødvendigt, at brugeren skal bades liggende. Dette foregår ved brug af et bruseleje, som kan være mobilt eller opklappeligt.

Forflytning med lift kan også være nødvendig. Læs mere om de specifikke hensyn under henvisningerne i denne sides højre spalte.

Baby- børneomklædning

I forbindelse med aktiviteter som babysvømning eller aktiviteter for handicappede børn kan det anbefales at indarbejde omklædnings- og badefaciliteter med vaskeborde i tilknytning til omklædningsområdet.

Tilgængelig sauna med afskærmet ovn og særlig siddeplads, som kan hæves og sænkes, så brugeren kan justere varmen.

Tilgængelig sauna med afskærmet ovn og særlig siddeplads, som kan hæves og sænkes, så brugeren kan justere varmen.

Sauna

Kørestolsbrugere med nedsat funktion kan ligesom andre brugere have lyst til at benytte en sauna. Derfor skal en evt. sauna være tilgængelig for alle brugere. Døren bør kunne åbnes udad og være bred nok til at kørestole kan passere. Saunadøre er typisk tunge, og derfor kan det være en hjælp at udstyre døren med et tværgående støttegreb udover det almindelige håndtag. Inde i saunaen bør der være et frit vendeareal på min. 1,5x1,5 m. Desuden bør der være støttegreb på væggen fra gulv til den øverste briks. Ovnen bør være afskærmet og en alarmknap skal placeres tilgængeligt.

Mellemrummet mellem gulvbrædderne må ikke være større end 5 mm. Den nederste bænk bør have en højde på cirka 0,5 meter over gulv, så selvhjulpne kørestolsbrugere kan flytte sig over på den. Af hensyn til brugere som bliver siddende i kørerstol under saunabesøg, bør man indarbejde plads til kørestolen eller man kan udføre dele af saunabænken, så den kan klappes op og dermed give plads.


Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold § 48.

Bygningsreglement 2018, Kap. 9 Bygningers indretning, Indretning af bygninger med arbejdspladser § 226. 

Yderligere anbefalinger

 

Omklædning:

 

Supplerende anbefalinger  

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.

Badefaciliteter til personer med stort plejebehov:

 

Supplerende anbefalinger  

 

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen (1999).
 
Egnet byggeri for ældre og handicappede udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral (2001).
 

Sauna:

 

Supplerende anbefalinger

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.