Planløsning

Ved planlægningen af idrætsanlæg bør man tænke på at en enkel planløsning i mange tilfælde letter orienteringen og giver et godt overblik over de samlede funktioner. Består anlægget af både inden - og udendørs faciliteter bør man sørge for god rumlig og funktionel sammenhæng mellem ude og inde. I nogle tilfælde kan placering af anlæg i forhold til omgivelser og natur/topografi også være med til at lave et rumforløb, som i sig selv skaber hierarki og orientering.

Især i forbindelse med større idrætskomplekser er det en god idé at hovedretningerne er klare og tydelige, og at de vigtigste funktioner har en fremtrædende placering. Således kan synshæmmede bedre orientere sig og gangbesværede og kørestolsbrugere skal ikke ud på besværlige omveje, fordi vejvisningen er uklar. Adgang fra parkering til indgang og herfra til de centrale faciliteter bør være direkte, let at finde og niveaufri. Information/reception, garderober, toiletter, trapper og elevatorer bør anbringes tæt på indgangsområdet. Information/reception bør være synlig fra indgangspartiet.

Installationer med samme funktion, som går igen flere steder, bør så vidt muligt placeres ens. Det gælder for eksempel kontakter, betjeningspaneler og skilte. Læs mere i Installationer og Inventar.

Samtidig med at sammenhængen i anlægget skal være overskuelig og enkel i strukturen behøver rummenes udformning langtfra at være ens. Orienteringen styrkes via forskellige rumoplevelser og markante orienteringspunkter, som skiller sig ud. Et overordnet "hovedstrøg" eller en centralt beliggende foyer kan være et sammenbindende sted, som brugere og besøgende kan orientere sig efter og vende tilbage til. Udsyn til områder uden for kan også være med til at orientere om, hvor i anlægget man befinder sig.

Elevatorer som markant orienteringspunkt, Blindeinstitut i Helsinki, foto: Jussi Tiainen

Elevatorer som markant orienteringspunkt, Blindeinstitut i Helsinki, foto: Jussi Tiainen

Forskellige bygningsafsnit kan desuden markeres i gangarealet ved materiale- og farveforskel, belysningsvariation, forskellige rumformer og –højder samt varierende akustiske forhold. Skift i brug af materialer og variation i detaljeudformningen giver yderligere mulighed for orientering.

Systemer af ganglinjer og rumfunktioner behøver ikke nødvendigvis være fuldstændig vinkelret. Organiske rumformer og forløb kan dog i nogle tilfælde være forvirrende for nogle brugere, blandt andet synshæmmede. Det er i så fald endnu mere vigtigt at indarbejde markante punkter, man kan orientere sig efter, og sørge for god rumlig sammenhæng og supplere med orienteringshjælp såsom ledelinjer, taktile ændringer og ændret lydbillede. Retningsskift og forhindringer skal varsles tydeligt. Læs mere i Materialer, Belægninger og Ledelinjer, i Akustik og Lyd og i Skiltning og Kort.

Omklædnings-, bade-, og toiletfunktioner bør placeres så tæt som muligt på selve idrætsfunktionerne, særlig i for eksempel svømmeanlæg, således at idrætsudøverne ikke afkøles for meget. Læs mere under Omklædning.

Opholdsarealer bør være tilstrækkeligt store og bør anbringes så tæt som muligt på selve idrætsaktiviteten - det kan være i et område af selve idrætsrummet eller i direkte tilknytning og med direkte niveaufri adgang og visuel kontakt til aktiviteten – det kan være et klubrum, café eller foyerområdet. Læs mere under afsnittet Opholdsrum.


Yderligere anbefalinger

 
Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.