INSTALLATIONER OG INVENTAR

Kontakter med symbolforklaringer, foto: SBI

Kontakter med symbolforklaringer, foto: SBI

Kontakter

Installationer som stikkontakter, telefon- og antennestik bør være lette at lokalisere og bør være i kontrast til væggen. De bør placeres i en højde på mindst 0,4 m. og helst 0,9-1,2 m. over gulvet i en afstand på mindst 0,5 m. fra indvendige hjørner. Radiatorventiler bør også placeres min 0,4 m. over gulv og med afstand til indvendige hjørner på 0,5 m. Lyskontakter og afbrydere bør placeres i 0,9 m. højde. Afbrydere børe udformes så tænd - og sluk funktionen både kan føles, ses og høres.

Skabe til sikringer, vand- og varmemålere og lignende placeres 0,8-0,9, højst 1,2 m. over gulvet og mindst 0,5 m. fra indvendige hjørner.

Antallet af stikkontakter bør tilpasses, så der er nok i forhold til de elektriske hjælpemidler, (el-varmere, batterier m.m.) man har brug for i forhold til anlæggets aktiviteter.

Gode greb hjælper brugere med svage armkræfter, foto: SBI

Gode greb hjælper brugere med svage armkræfter, foto: SBI

Greb

Personer med få kræfter i arme, hænder og fingre kan have svært ved at betjene tryknapper (på døråbnere f.eks.) samt dørhåndtag, greb og lignende. Dørgreb og –lås bør derfor være nemme at gribe om, hvilket opnås med vinkelgreb. En god tommelfingerregel er, at hvis døren/skabet kan åbnes med lukket hånd, kan den/det også åbnes af f.eks. hænder med gigt. De skal kunne bevæges ved minimal håndkraft, evt. med hele hånden. Greb og tryknapper skal kunne betjenes af både siddende og stående. Af hensyn til svagsynede bør greb og knapper være tydelige og evt. markeret med kontrastfarve.

Håndlister og værn

Håndlister bør anbringes på steder, hvor man skal vente, kigge eller, hvor der kan være fare eller forhindring. Fortløbende håndlister kan desuden være en orienteringshjælp for blinde. I lange korridorer, på trapper og ramper opsættes håndlister i begge sider. I elevatorer (krav, se afsnit om elevatorer), ved informationsskranker og tavler, i omklædnings og baderum bør opsættes håndlister eller støttegreb.

Håndlister udformes med et cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 4 til 5 cm i diameter og med en afstand til væg og understøtning på mindst 5 cm. Håndlister placeres i højden 0,8-1,0 m og føres min. 0,3 m ud over trappers og rampers begyndelse og afslutning og afsluttes vandret. Håndlisters forløb bør være jævnt og følge rampens eller trappens form og føres ubrudt hen over ved reposer.

Håndlister bør udføres i et berøringsvenligt, ikke allergifremkaldende materiale, som ikke er stærkt påvirkelig af kulde, varme eller fugt. Håndlister bør i farve stå i kontrast til omgivelser/vægfarve. Håndlister kan evt. udstyres med supplerende information i reliefskrift for enden, f.eks. tal for etage.

Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m, over trappereposer mindst 0,9 m. Ved trapper med bredere lysning end 0,3 m, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m. For at sikre børn mod at komme i klemme bør åbninger i værn og rækværk ikke være større end 12 cm.

Vinduer i forskellige højder, foto: Lokale- og Anlægsfonden

Vinduer i forskellige højder, foto: Lokale- og Anlægsfonden

Vinduer

Vinduer bør være lette at åbne og lukke. For at et vinduesgreb skal kunne nås fra kørestol, bør det monteres i mindst 0,4 m. højde, helst 0,9-1,2 m.. Det er en fordel, at vinduer (og døre)er udstyret med automatisk åbne og lukkefunktion.– eller er forberedte til installation af det. Vinduer og glasdøre (altan, terrasse) bør ikke have brede sprosser i øjenhøjde i almindelig sidde- og ståhøjde. Ved udformning af brystningen bør man ligeledes tage højde for stående og siddende personers mulighed for udsyn.


Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold § 48, Håndlister § 61.

Bygningsreglement 2018, Kap. 9 Bygningers indretning, Indretning af offentligt tilgængelige bygninger § 217 og § 218 (tekniske installationer, fx teleslynge).

Yderligere anbefalinger

 

Installationer og inventar:

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside:
Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen (1999), 4.6.6 Diverse.

Egnet byggeri for ældre og handicappede udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral (2001), Generelt vedr. indretning.