IDRÆTSLEGEPLADS OG MULTIBANE

Idrætslegepladser giver udfordringer for alle. Foto: Land Arkitektur AB

Idrætslegepladser giver udfordringer for alle. Foto: Land Arkitektur AB

En idrætslegeplads appellerer til bevægelse i bred forstand. Navnet idrætslegeplads henviser til, at legepladsen giver mulighed for mange varierede former for fysisk aktiv leg og idræt. Området kan have karakter af en bymæssig plads eller have en mere grøn karakter, som en slags aktivitetspark. Idrætslegepladsen er desuden et socialt mødested, så også derfor er det vigtigt, at den lægger op til forskellige udfoldelsesmuligheder og er indrettet, så alle kan være med.

Vigtige hensyn ved indretning af idrætslegepladser

  • Fleksible facilitieter og et varieret udbud af idræts- og legeaktiviteter.
  • Tilgængelige stier og ruter mellem aktiviteterne.
  • Tydelige ledelinjer i form af materiale- og farveskift.
  • Trin og niveauforskelle suppleres med udligninger i terræn eller ramper.
  • Jævn, fast og skridhæmmende belægning ved redskaber og på baner.
  • Adgang til multibaner sikres ved bredt og niveaufrit indgangsparti.
  • Husk tilgængelige toiletfaciliteter og gode siddepladser.
  • God belysning styrker orientering og sikkerheden.
  • Beplantning giver læ, kan bruges til orientering og stimulerer sanserne.
  • Nærliggende depotrum med plads til særlige rekvisitter.
Asfaltsti, Sundbyøster Plads

Asfaltsti, Sundbyøster Plads

Planløsning

Da der ikke findes én fast opbygning af idrætslegepladser, er opbygningen afhængig af den specifikke kombination af aktiviteter og de lokale behov. For at alle kan bruge faciliteterne, bør man sikre at området og de enkelte funktioner er bundet sammen af stier og flader, som er tilgængelige for alle. De forskellige delområder kan opdeles efter deres funktionstype, så man har mulighed for at vælge mere aktive og ”larmende” eller mere rolige områder på pladsen.

For blandt andet kørestolsbrugere kan det være rart at få mulighed for at kunne komme op og få det fulde udsyn over omgivelserne. Det kan derfor være en god idé at arbejde med forskellige bevægelsesruter og niveauer, som gør det muligt at komme op og få udsyn over pladsen.

Typer af aktiviteter og behov

Idrætslegepladsen kan bestå af forskellige baner og belægninger, som kan bruges til idrætsaktivitet. Den kan ydermere indeholde redskaber og installationer, som appellerer til leg og bevægelse og derved styrker brugerens motoriske færdigheder og kropserfaring. Varierede aktiviteter er et nøgleord for at tilgodese så mange brugere som muligt. Der skal være mulighed for udfordring – alt efter den individuelles behov. Det kan for en kørestolsbruger betyde, at vedkommende prøver en aktivitet, hvor man forlader kørestolen. For en blind kan det være at følge en taktil bevægelsesrute eller løbesti.

Placering

Idrætslegepladsen placeres, så der er mulighed for ly og læ. Man kan evt. supplere ved opsætning af afskærmning, overdækninger, læmure, jordvolde og beplantning eller pergolaer. Man kan også vælge at grave idrætslegepladsen ned i terræn. I så fald er det vigtigt, at sørge for gode rampe- og trappeforhold ned til pladsen. Læs mere i Adgangsveje og -stier og i Materialer, Belægninger og Ledelinjeri Mellemzoner.

Orientering

Af hensyn til brugere med synsnedsættelse, er en informationstavle, med reliefkort som beskriver pladsen, en god hjælp. Desuden er det vigtigt, at have tydelige ledelinjer og markeringer af baner og områder. Læs mere i Skiltning og Kort og i Materialer, Belægninger og Ledelinjer i Mellemzoner.

Ankomstsituation

Adgangsvejen til idrætslegepladsen skal være niveaufri og have en bredde på mindst 1,5 m. Den udføres med en jævn, fast og skridhæmmende belægning. Idrætslegepladser placeres, så der er offentlige transportmidler og handicapparkeringspladser i nærheden. Læs mere om adgangsforhold, parkering og planløsning i Mellemzoner. Er idrætslegepladsen, eller dele af den, afgrænset ved låge eller port, bør disse være lette at åbne og lukke, være brede nok til at en kørestol kan passere og med greb i en højde, så alle kan nå (maximal højde 1 meter). Op til indgangsparti bør man sørge for at friholde et område på 1,5 x 1,5 m, så man kan manøvrere med kørestol.

Stier, niveauer og belægning

Alle områder og aktivitetsfelter forbindes med tilgængelige stier – disse kan suppleres af yderligere forbindelser i form af flader, ramper eller broer. Stisystemer og løjper kan oplagt udformes, så de aktivt kan bruges til al slags bevægelse, lige meget om det er løb, rulleskøjteløb og skateboard, kørestol, el-kørestol, petracykel, trehjulet cykel eller lege-gokart. Det er derfor vigtigt, at stier ikke er stejlere, end at en kørestol kan komme frem uden fare for at rulle baglæns eller køre ud og sidde fast i blød bund. Det anbefales, at anlægge kanter langs stierne af fx fliser, kantsten, granitsten eller træ. Kanterne virker samtidig som ledelinjer for blinde brugere. Afgrænsninger og overgange kan også uformes kreativt, så de i sig selv kan bruges til aktivitet eller hvileplads.

Stier afgrænses tydeligt

kantStier afgrænses tydeligt

Stier på idrætslegepladsen bør have en bredde på mindst 3 meter, så man kan passere hinanden med for eksempel to kørestole, barnevogn eller legekøretøjer. Mindre strækninger og alternative ruter kan dog godt være smallere ( 2 meters bredde). Belægningen på stierne bør være jævn, fast og skridhæmmende og kan for eksempel være af asfalt, speciel gummibelægning (egnet til kørestole) beton eller hærdet jord eller grus.

Er der trin eller niveauforskelle i området, bør disse suppleres med alternativ tilgang med udligninger i terrænet (1:25) eller ramper (1:20). Der kan derudover godt være yderligere ramper med forskellige hældningsgrader, som indgår i idrætslegepladsen som udfordrende elementer. Trapper og trin udstyres med håndlister i forskellige højder, således at både almindeligt gående, børn og kørestolsbrugere kan bruge dem. Desuden bør trapper markeres med følbart opmærksomhedsfelt af hensyn til synshæmmede brugere af området. Ledelinjer i form af materiale- og farveskift styrker orienteringen for personer med synshandicap.

Belægning ved redskaber

Belægninger omkring redskaber og på faste baner bør af hensyn til kørestolsbruger og gangbesværede være jævn, fast og skridhæmmende. I modsætning til ved brug af sand, kan en kørestolsbruger og gangbesværet komme helt hen til redskaber, hvis de står på et faldunderlag med speciel gummibelægning. Arealer med andre materialer som for eksempel sand eller græs kan indarbejdes i området, da forskelligartede underlag hjælper den synshandicappede med at orientere sig. Man skal i så fald være opmærksom på at tilbyde alternativer med fast underlag.

Adgangspunkter til redskaber bør have greb og lister og nok plads 1.5 x 1.5 til at vende med en kørestol. Ramper i forbindelse med legeredskaber udstyres med lister og greb og hjulværn. Greb ved redskaber bør være placeret, så man kan nå fra flere højder – så alle fra stående voksne til barn i kørestol kan nå.

Eksempler på materialer og materialeovergange

Eksempler på materialer og materialeovergange

Toiletter og opbevaring

Det anbefales, alt efter størrelse og beliggenhed, at indarbejde tilgængelige toiletfaciliteter ved idrætslegepladsen. Læs mere om indretning af Toiletter i Mellemzoner. Hvis pladsen indeholder aktiviteter som kræver udstyr som bolde, mål eller specielt udstyr til redskaber, bør man have et opbevaringsrum. Nogle pladser har en idrætscontainer med forskelligt udstyr – disse skal i så fald indrettes tilgængeligt og udstyres med rampe, hvis der er trin op til dem. Det samme gælder, hvis man har en pavillon til ophold og/eller omklædning på området. Er pladsen udstyret med en drikkefontæne, bør den udformes, så den er let at betjene for personer med bevægelses- eller synsnedsættelse og skal placeres, så kørestolsbrugere kan komme helt hen til den. Læs mere om Opbevaringi Mellemzoner.

Siddepladser

Det er i forbindelse med idrætslegepladsen oplagt at indarbejde et eller flere områder, hvor man kan sidde og hvile sig, eller hvor man som tilskuer kan følge med i aktiviteterne. Disse opholdsarealer bør udformes med friplads ved og under evt. borde til kørestolsbrugere, og der bør være flere typer siddepladser med forskellig siddehøjde (børn og voksne) samt med arm - og ryglæn af hensyn til gangbesværede og ældre. Læs mere om udformning af bænke i Opholdsrum i Mellemzoner.

Multibaner

Multibaner til forskellige boldspil findes som enkeltstående baner eller som del af en idrætslegeplads. Åbningen ind til banen skal være bred nok til, at man kan passere med kørestol – cirka 0,9 m. Der skal i den forbindelse også indberegnes vendeplads både uden for og inden for indgangen til banen = med et frit areal på 1,5 x 1,5 m. Er åbningen til banen en port eller dør, bør greb placeres, så de kan nås af kørestolsbrugere. Er banen nedsænket i terræn, bør en rampe føre ned på niveauet. Læs mere om udformning af ramper i Adgangsveje og -stier i Mellemzoner.

Hældning ned til multipladsen på Ravnsborggade, København

Hældning ned til multipladsen på Ravnsborggade, København

Belægningen på banen bør vælges, så kørestolsbrugere kan færdes på den. Det kan for eksempel være asfalt eller en gummibelægning. Er der udstyr monteret på banen – for eksempel en basketkurv - anbefales det at vælge en udgave, som kan varieres i højden, så den kan tilpasses forskellige behov. Hvis muligt bør den monteres på en væg frem for på stativ, for at man ikke støder ind i stativet med kørestol. Højden på banderne bør også overvejes i forhold til mulighed for udsyn – både ind på pladsen for tilskuere, men også set fra pladsen. Er banden meget høj, kan et barn i kørestol for eksempel ikke se ud.

Belysning

Belysning er vigtigt for at gøre idrætslegepladsen/multibanen til et trygt sted at færdes for alle. Stier belyses, så de er sikre at færdes på. Læs mere om belysning i Adgangsveje og -stier i Mellemzoner. De enkelte delområder skal udstyres med en god belysning, som understøtter den givne aktivitet og som ikke blænder. Grundbelysning kan suppleres af mere stemningsagtig belysning i forbindelse med for eksempel legeskulpturer.

Beplantingen kan være med til at støtte orienteringen via farve, duft og tekstur

Beplantingen kan være med til at støtte orienteringen via farve, duft og tekstur

Beplantning

Beplantning kan bruges til at afskærme områder og give læ på pladser og områder. Desuden kan den stimulere brugen af flere sanser. Planter og træer kan således bruges som orienteringshjælp for personer med for eksempel synsnedsættelse via farver, duft og karakter.

Man kan for eksempel afgrænse bestemte dele af pladsen eller parken med en bestemt beplantning. Læs mere om beplantning i Adgangsveje og -stier i Mellemzoner.

Arbejdsfunktioner på en idrætslegeplads

Alt efter i hvilken sammenhæng idrætslegepladsen fungerer, er der personer, som har opgaver i forbindelse med anlægget – for eksempel gartneren eller viceværten, der vedligeholder området. Desuden kan det være personer, der er med i en aktivitet på pladsen – det kan være en træner eller lærer. I tilfælde af at disse mennesker har en form for funktionsnedsættelse, bør man sørge for at deres arbejdsområder også er tilgængelige. Det gælder for eksempel redskabsskur, omklædning og toiletforhold. Læs mere om Arbejdsrum i Mellemzoner.

Yderligere anbefalinger

Standarder på legepladsområdet fra Dansk Standard:

DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 12572
 
Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.
 
Udearealer for alle - eksempelsamling, DS-håndbog 105.2, Dansk Standard, 2015.
 
 

Litteratur

 
Legepladsen for alle: Fokus på legepladser for børn med bevægelseshandicap
Udgivet af Videnscenter for Bevægelseshandicap/Redaktion: Else Højmark og Ib Hornbech, 1998
ISBN: 87-90306-09-0
 
Plads til leg og idræt - en håndbog om idrætslegepladser
Udgivet af: Idrætslegepladsgruppen i Danske Gymnastik- og Idrætsforeinger, DGI, 1996
ISBN: 87-89930-65-7
 
Playground Accessibility and Usability for Children with Disabilities - Experiences of children, parents and professionals(Doctoral thesis), Forfatter: Maria Prellwitz, Udgiver: Luleå University of Technologi, Sweden, 2007
ISSN: 1402-1544
Afhandlingen kan downloades på Luleå Tekniska Universitets hjemmeside - link til download
 
Østen for solen - vesten for månen: Historien om en tilgængelig legeplads i København
Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park, 2003
Hæftet kan downloades her: link til pdf
 
En idrætslegeplads skal ligge i vejen, Lokale- og Anlægsfondens skriftrække nr. 9
Benny Schytte i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, 2004
ISBN 87-986579-9-2
 

Links

 
 
På hjemmesiden kan du blandt ander downloade magasinet Legepladsen
Temanummer: Tilgængelige legepladser, 2006, nr. 3.
 

Inspiration

 
Læs om forkellige idrætslegepladser og aktivitesparker og deres udformning under Idrætslegepladser i Inspirationsdelen.