REGLER OG KRAV

Kort om gældende regler, vejledninger, anvisninger og standarder på tilgængelighedsområdet:

Byggeloven

Overordnet er rammerne for byggeri i Danmark beskrevet i Byggelovens regelsæt - herunder også regler for tilgængelighed. Byggeloven kan læses på retsinformation.dk som er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.
Anden overordnet lovgivning, der kan have indflydelse på tilgængelighedsområdet, er for eksempel Arbejdsmiljølovgivningen. Planloven og lokalplaner kan også indeholde tilgængelighedsaspekter, som man må tage hensyn til i forhold til byggeriet.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet udgives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er en bekendtgørelse, der indeholder specifikke regler for udformningen af byggeri. Det nuværende gældende bygningsreglement hedder BR 18. Bestemmelserne i reglementet er juridisk bindende. BR 18 indeholder, foruden den juridisk bindende kravtekst, en række vejledninger, som uddyber hvordan kravene kan opfyldes, der henvises i flere kapitler til DS håndbog 186 Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542 for inspiration. Vejledningen om brugerbegreb uddyber, at BR 18 ikke tager hensyn til alle behov, hvorfor man selv må gennemtænke, hvilke behov den enkelte bygning og dens udearealer skal imødekomme.

Til dette formål anbefales en række standarder, vejledninger og anvisninger i litteraturlisten.

SBI- anvisninger

Statens Byggeforskningsinstitut udgiver anvisninger, som er tænkt som en hjælp til fortolkning af bygningsreglementets krav. Anvisningerne henviser desuden til standarder og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information om, hvordan niveauet for tilgængelighed kan øges i forhold til Bygningsreglementets mindstekrav.

I litteraturlisten henvises til SBi’s hjemmeside om Universelt design og tilgængelighed, hvor anvisninger og rapporter er samlet. 

Standarder

Dansk Standard udgiver håndbøger på tilgængelighedsområdet. Standarder er henvisninger, som bygger på konkret viden og erfaring, og som skal pege på konkrete hensigtsmæssige løsningsforslag. Standarderne henviser i nogle tilfælde til reglementer og love, men går på nogle punkter også videre end krævet i loven.
DS håndbog 186 Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542 giver inspiration til at øge niveauet for tilgængelighed i forhold til Bygningsreglementets mindstekrav.
DS/ISO 21542 Bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø, 2012, er i Danmark en frivillig standard til inspiration.

Vejregler

Vejdirektoratet har udgivet Færdselsarealer for alle: Universelt design og tilgængelighed, som er en håndbog i tilgængelighed med status af en vejregel. De samlede vejregler findes på Vejdirektoratets hjemmeside. Det overordnede formål med vejreglerne er at danne grundlag for, at der i Danmark findes et ensartet vejnet og en god trafiksikkerhedsmæssig standard. Vejreglerne er en samling af vej- og trafikteknisk viden og erfaring. De beskriver en slags best practice for fagområdet veje- og trafik. Nogle af vejreglerne er dog også egentlige regler eller normer, som skal følges.

At-vejledninger

Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøer.

Loven er udmøntet i bekendtgørelser. Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne er bindende for borgerne og det kan medføre straf, hvis de overtrædes.

At-vejledninger beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.

Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv.

Andre håndbøger

Andre manualer og håndbøger giver specifik information om forskellige områder indenfor tilgængelighedsområdet. Her kan for eksempel nævnes Egnet byggeri for ældre og handicappede udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral (2001) samt "Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl." udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen (1997). Et andet eksempel er den digitale udgivelse Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS udgivet af Dansk Blindesamfund, som beskriver blinde og svagtsynedes behov i forhold til indretning i det ydre og indre miljø.
Læs mere om udgivelser om emnet tilgængelighed og idrætsanlæg under Litteraturlisten.

Internationale forhold

Brugere af denne side skal være opmærksom på, at internationale eksempler og referencer ikke nødvendigvis opfylder det danske bygningsreglement og de danske standarder. For at udvide viften af inspirationsmuligheder er nogle af disse eksempler dog blevet betragtet som relevant på idémæssigt plan i forhold til sidens formål.

Det danske bygningsreglement ligger i sin helhed på www.bygningsreglementet.dk. På styrelsens hjemmeside kan du også læse mere om de forskellige landes bygningsreglementer og standarder. Styrelsen har desuden publiceret benchmarkingundersøgelsen Dansk handicappolitik i et internationalt perspektiv (maj 2005) som redegør for nogle af de forskelle, der gør sig gældende i forhold til emnet.

Eksemplerne er udvalgt, så de på en inspirerende måde giver et eksempel på en given løsning eller detalje. Så godt som ingen eksisterende byggerier er 100 % tilgængelige for alle grupper. Alligevel vises eksempler hvor en given løsning er relevant for et emne, selvom andre dele af bygningen ikke nødvendigvis lever op til alle krav og ønsker i forhold til tilgængelighed.