SKYDEBANE

Svømmer på vej til at stige ned i vandet, foto: Brian Rasmussen

Justerbare standpladser gør det muligt for kørestolsbrugere at skyde

Skydning er en idrætsgren, der kan dyrkes af alle aldersgrupper og for de fleste typer funktionsnedsættelse, da skydefaciliteterne kan tilpasses ved justering af bane, standplads og udstyr. Ved etablering af skydebaner stilles en del tekniske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige krav. Skydning er en præcisionsdisciplin, hvilket betyder, at faktorer som for eksempel en god siddestilling og velafbalancerede lysforhold mm. er meget vigtige for udførelsen. Nogle af disse faktorer er samtidig afgørende for, om personer med funktionsnedsættelse kan bruge faciliteterne.

Vigtige punkter ved indretning af skydebaner

  • Fleksible baner, der kan tilpasses i længden.
  • Jævn og god belysning.
  • God lydisolering og ventilation.
  • Hæve-sænkeborde, som passer til både stående og siddende skytter.
  • God plads i gangarealet bag standpladserne.
  • Sammenhæng mellem skydebanen og fællesrum med dagslys.

Planløsning

Mange ældre skydebaner er placeret "gemt" i kældre i idrætsanlæg. Er sikkerheden i orden og anlægget bygget rigtig op, er der dog ingen grund til nødvendigvis at placere anlægget i kælderniveau. Placering i stueplan giver lettere mulighed for niveaufri adgang til anlægget og giver mulighed for dagslys i fællesarealerne tilknyttet banen. Det anbefales at indrette skydebane-anlæg i sammenhæng med et fælles socialt rum/klubrum, som kan udstyres med vinduer med glas (dobbeltglas og skudsikkert glas som dæmper lyden) mod banerne, så man har visuel kontakt med baneområdet. Det styrker det sociale aspekt i aktiviteten og har også sikkerhedsmæssige fordele. Det gør aktiviteten mere interessant for tilskuere og ventende, som kan følge med i hvad der sker.

Afstande på banen

På indendørsbaner skyder man på 10 og 15 meters afstand – nogle gange også 25 og 50 m. Der findes forskellige muligheder for at sætte skydeskiverne op på banen i den rette afstand. En fleksibel løsning er et ophængningssystem, som gør det muligt at flytte skiven fra 15 til 10 meter og omvendt, for eksempel ved ophæng i loftet.

Skærm til elektronisk markering skal også have plads på bordet

Skærm til elektronisk markering skal også have plads på bordet

Elektronisk markering

På moderne skydebaner bruger man elektronisk markering af resultaterne. Skytten skyder mod en fast skiveenhed og får sit resultat formidlet via en monitor på standpladsen. Denne metode betyder, at man ikke behøver et system til skydeskivefremføring - hvilket gør processen lettere for alle, da det er nemt og hurtigt at betjene. En yderligere fordel ved dette system er, at man kan forbinde det med skærme i opholdsrummet, så tilskuere kan følge med i resultaterne direkte. Læs mere og find link til udstyret på De Danske Skytteforeningers hjemmeside (link i højre spalte).

Indretning af standpladsen

For at banen kan benyttes af bevægelseshæmmede, for eksempel kørestolsbrugere, skal standpladsen udstyres med et fleksibelt hæve-sænke bord, så man kan indtage alle positioner fra stående til siddende. Til formålet findes specielle hæve-sænkeborde, som har et større spænd end almindelige – de bør kunne justeres fra cirka 50 -160 cm i højden. For at der er plads til kørestolen under bordet, bør der være et frit område på mindst 0,6 m. dybde under bordet. Bordenes bredde bør være på ca. 0,9-1,1 m (min. 0,9). Optimalt set må bordene gerne være op til 1,25 m. brede. Det skyldes, at der er behov for en del plads til monitor til elektronisk markering, træk (hvis man ikke har elektronisk markering), diverse hjælpeudstyr, kørestol og en hjælper ved siden af.

Hæve-sænke borde bør foretrækkes frem for brug af stole, som er justérbare i højden.

Det er meget vigtigt, at bordene er solide så eksempelvis brug af geværstøtte på en standplads ikke giver rystelser på øvrige standpladsborde. Selve bordpladen på standpladsen udstyres med en skridhæmmende overflade, så skytten ikke glider ved støtte på bordet. En gummibelægning er at foretrække, da affaldstoffer (blystøv) fra skydningen bliver hængende i tæppestoffet. Desuden bør man sikre, at det materiale man bruger, ikke oplades med statisk elektricitet, som kan være generende. Man kan ydermere montere udtræksplader eller skabe mulighed for montering af dem på selve bordpladen.

Bruges banerne til pistolskydning, skal der af sikkerhedsmæssige årsager være mulighed for fuld afskærmning mellem de enkelte standpladser. Man kan for eksempel montere rullegardiner i loftet, som kan trækkes ned ved behov. En anden mulighed er plader, der kan løftes af, eller gennemsigtige akrylplader.

Man bør integrere ekstra strømudtag på hver standplads, så udstyr til elektronskydning kan tilsluttes.

Gangarealet bag standpladserne bør være på mindst 4 m., så der er plads til fri passage, kørestole og til, at hjælpere kan stå bag skytten. Taktil markering på gulvet anbefales, så synshæmmede har mulighed for at vurdere, hvor standpladserne starter. Læs mere i Materialer, Belægninger og Ledelinjer i Mellemzoner . Det er vigtigt, at sikre, at belægningen er egnet til kørsel med kørestol. Desuden bør man vælge en belægning, som ikke opsamler blystøv og andre affaldstoffer. Gulvbelægningen bør være skridhæmmende og antistatisk og kan eksempelvis være linoleum.

Belysning og farver

En god belysning er vigtig for alle skytter. Belysningen på baneområdet skal være uden forstyrrende skygger og reflekser på standplads eller skydeskive. En god standpladsbelysning og en god belysning af skiveområdet skal suppleres med en jævn stigende belysning af baneafsnittet, hen mod skivevæggen. Dette kan for eksempel opnås ved at indrette med indirekte belysning monteret i loftet. Standpladserne belyses f.eks. med afdækkede lysstofrør placeret i række over standpladserne og uden skyggevirkning på pladserne.

Belysning på standpladserne

Belysning på standpladserne

Pistolskydning kræver særlig belysning. En mulighed er derfor at installere en lyskontakt på hver standplads så pistolbelysningen kan afbrydes, når pladsen skal benyttes til geværskydning. Pistollyset bør kunne reguleres frem og tilbage individuelt. I gangområdet bag standpladserne monteres baglys, som er en indirekte grundbelysning af standplads og gangareal. Det monteres i loftet og på en måde, så lyset ikke ændres ved at personer bevæger sig i gangarealet. Skal banerne kunne bruges til internationale konkurrencer skal belysningen opfylde de internationale krav. Læs mere på IPC' s hjemmeside (se link i højre spalte).

Skivernes baggrund bør have en neutral lys og mat farve (en svag mat grøn er bedst). Nummerering af banerne skal fremgå tydeligt med store tal i kontrastfarver.

Læs mere om krav til belysning og farver i vejledningen Bogen om 15 m. skydebaner, som kan findes på De Danske Skytteforeningers hjemmeside (link i højre spalte).

Særlig belysning af skiverne ved elektronskydning. De fleste skytter har selv deres udstyr med til formålet

Særlig belysning af skiverne ved elektronskydning. De fleste skytter har selv deres udstyr med til formålet

Elektronskydning

Der bruges særlig belysning af skiverne ved elektronskydning. Nogle skytter har selv deres udstyr med til formålet. Man monterer ekstra lamper ved skydeskiven, så grundbelysnings-kvaliteten er god. Elektronskytter skyder ved hjælp af et elektronsigte, som omsætter sigtebilledet til en lyd. En lysfølsom søger er monteret på riflen og omsætter lysbølgerne til lyd, som skytten modtager over høretelefoner. Husk montering af el-stik i nærheden af de baner, der bruges til elektronskydning til tilslutning af lamper (ved skiven) og til udstyret (på standpladsen).

Ventilation

d skVeydning dannes der i skudafgangen nitrøse gasser, kulilte, blystøv og anden form for støv. Denne form for luftforurening virker meget generende under længere tids ophold på en skydebane under skydning - ikke kun for personer med vejrtrækningsproblemer. Det er derfor påkrævet at have mekanisk balanceret ventilation, der sikrer et luftskifte gennem udsugning af forureningen og indblæsning af frisk luft.

Læs mere om ventilation i en rapport fra Teknologisk Institut vedrørende ventilation på skydebaner på De Danske Skytteforeningers hjemmeside (link i højre spalte).

Lydisolering

Ved valg af materialer og overflader på skydebanen er det vigtigt at sørge for en god lydisolering af vægge, gulv og loft. Både generelt set og af hensyn til synshæmmede skytter, som orienterer sig gennem lyd skal et acceptabelt lydniveau sikres. Man kan for eksempel bruge træfiberbetonplader eller specielle lydisolerende akustikplader på loft og vægge. Lyddæmpningen skal både ske i forhold til udvendige og indvendige hensyn, så hverken naboer og brugere belastes af støj. Er skydebanen udformet i flere niveauer med mange baner, er lydmæssig isolering yderligere vigtig. Læs mere om krav til lydisolering på skydebaner på De Danske Skytteforeningers hjemmeside (link i højre spalte).

Klubrum og omklædning

Opholdsrum/klubrum med siddemuligheder bør indrettes med visuel kontakt til banernes aktivitet og med mulighed for dagslys. Man bør dog ved placering af vinduer sikre, at sollys ikke skinner igennem og forstyrrer på banerne. Klubrum, café, køkken og toiletter skal indrettes, så personer med funktionsnedsættelse kan gøre brug af dem. Læs mere om tilgængelig indretning af disse faciliteter i Mellemzoner. Hvis pladsforholdene tillader det, er det en god idé at etablere omklædningsmulighed, klargøringsbord og hylder i direkte tilknytning til skydebanen. For eksempel ved og under bænke i gangarealet bag standpladserne. Er dette muligt bør gangarealet udvides til ca. 5 meter bag standpladserne.

Visuel forbindelse mellem skydebanen og opholdsområde

Visuel forbindelse mellem skydebanen og opholdsområde

Alternativt bør der etableres klargøringsbord og hylder i et hjørne af opholdslokalet. Våbenholdere (til pauser) monteret på væggen, placeres tæt på indgang til banerne i en passende højde, så alle - uanset højde kan nå. Nogle skytter har deres eget specialudstyr og tøj – derfor er det en god idé med skabsplads til opbevaring af udstyret. Skal opholdsrum også bruges til omklædning, udstyr, tasker mv, bør der være rigeligt med plads – gerne lige så meget opholdsplads som skydebanen fylder.

Læs mere om indretning af garderobe og klubrum i Opholdsrum i Mellemzoner.

Våbenrum

Våben og ammunition opbevares i våbenskabe i en aflåst våbenboks. Boksen bør ligge, så man ikke skal bære udstyr for langt til banen, men bør samtidig ligge lidt tilbagetrukket af hensyn til sikkerheden. Rummet skal indrettes, så man har fuld adgang - også med kørestol. Døren skal være bred nok og udstyr placeres i en højde, så en kørestolsbruger kan nå det.

Udendørs baner

Om sommeren skydes der på udendørs skydebaner på 25 og 50 meter samt på 200 og 300 m. Skydehuset omfatter standpladser, plads til dommer og officials samt evt. plads og siddemuligheder til tilskuere. Bag standpladserne skal der være tilstrækkelig plads til at skydeleder/banekommandør og evt. standpladskommandører kan udføre deres pligter uden at genere skytterne.

Udendørs skydeanlæg skal have rigeligt plads bag skytterne

Udendørs skydeanlæg skal have rigeligt plads bag skytterne

Støjdæmpning af loft og gulve i skydehuset forhindrer støjgener under skydningen. Gulvet udstyres med skridhæmmende belægning ved standpladserne. Af hensyn til blandt andet kørestolsbrugere bør portene ud mod selve banen udformes som åbninger med en forhøjet kant (hjulværn) forneden.

Udendørs skydeanlæg - Vestereng Skydebane, foto: Lone Overbye

Udendørs skydeanlæg - Vestereng Skydebane, foto: Lone Overbye

Åbningen kan evt. udføres efter stalddørsprincip med to låger, som man kan åbne og lukke efter behov. Standpladsernes bredde bør være cirka den samme som indendørs – men bør helst være 1,2 m, blandt andet fordi nogle skytter ligger skråt, når de skyder i liggende stilling. Skydehuset bør have mulighed for opvarmning, og toiletter etableres i forbindelse med skydebanens opholdsrum. Har man ikke mulighed for at have opholdsrum ved alle banerne, bør man under alle omstændigheder have et tilgængeligt toilet. Yderligere faciliteter til ophold mv. kan så samles ved en central base i nærheden af banerne. Skiltning og markering af baner skal være tydelig at se for alle. Læs mere detaljeret beskrivelse af indretning af udendørs skydeanlæg i vejledningerne på De Danske Skytteforeningers hjemmeside (link i højre spalte).


At arbejde i et skydeanlæg

Områder som bruges af dommere og officials og andre der udfører arbejdsopgaver i anlægget, skal disponeres således at personer med funktionsnedsættelse har mulighed for at udføre arbejdet. Det gælder for eksempel indretningen af møderum, lokale for våbenkontrol og kontor som selvfølgelig også skal sikres i forhold til tilgængelig indretning. Læs mere om lignende faciliteter i Arbejdsrum i Mellemzoner. I forbindelse med udformningen af ledergangen bag ved standpladserne bør man her være ekstra opmærksom på at der er god plads, så en person med kørestol kan komme rundt.

Yderligere anbefalinger

 

Links

Læs mere om skydning under Dansk Handicap Idræts-Forbund

På Skydebaneforeningen Danmarks hjemmeside kan du finde uddybende information om skydebaner og få rådgivning og teknisk bistand.